Veiligheid en Crisismanagement

DOEL

Het doel van de training ‘Veiligheid & crisismanagement is om vanuit een praktijkgerichte aanpak de organisatievorm zo in te kunnen richten om op een effectieve manier een crisis te kunnen managen op zowel operationeel – als organisatorisch gebied. Hierbij is het belangrijk om alle risico’s en mogelijke scenario’s in kaart te brengen, de juiste operationele – en veiligheidsmaatregelen te benoemen en te nemen en de teams op een juiste en verantwoorde manier aan te sturen.

WAAROM TRAINING VEILIGHEID EN CRISISMANAGEMENT?

Een crisis kondigt zich veelal niet vooraf aan. Om daarop alert en snel te kunnen anticiperen en om de gevolgen van een crisis te beperken, dient men onder tijdsdruk de eerste maatregelen te treffen, informatie te verzamelen, een oordeel te vormen en besluiten te nemen; snelheid, inzet, juiste inschatting en daadkracht zijn daarbij voor een crisisteam van groot belang.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met strategische en operationele risico’s, dilemma’s of conflicterende belangen en signalen over externe of interne knelpunten. Dit vereist een structuur en een nood-organisatievorm die hierop snel kan anticiperen en volledig mandaat heeft.

Bij een crisis verandert tijdelijk de organisatievorm en is sprake van het activeren van een crisisbeleidsteam, een operationeel team of een adviesteam. Ook wordt daarbij nauw samengewerkt met de overheid, veiligheidsregio en hulpdiensten.

Het crisisbeleid-team is zowel in de opstart- en de daarop voortdurende risico en crisisbeheersingsfase, belast met het ‘managen’ van de crisis en aansturen van het operationeel team in de “crisisbeheersingsfase”.

Belangrijk daarbij zijn de risico’s, rollen, taken, informatie en verantwoordelijkheden van de verschillende crisisbeheersing-spelers en het communicatiemodel (intern/extern).

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

Met de training Veiligheid & Crisismanagement leert men praktijkgericht op welke wijze crisisteams (en eventuele vervangende teamleden) worden samengesteld, hoe vanuit beeld-oordeel-besluitvorming (BOB) specifieke rollen en taken in het crisisbeheersingsproces worden bepaald, wat opschalen daadwerkelijk inhoudt en hoe wordt samengewerkt met noodhulporganisaties.

Deelnemers krijgen inzicht en handvatten in de rol en de verantwoordelijkheid om het crisisteam optimaal aan te sturen en te ondersteunen. Naast theoretische kennis wordt vooral veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden en competenties met oefeningen.

De training wordt op uw behoefte en wensen afgestemd, met mogelijkheden van één of tweedaagse trainingssessies. Afgewisseld met op praktijk afgestemde casuïstiek en oefeningen.

De trainingsonderdelen:

 • Crisisbeheersing is geen vrijblijvendheid, Wetgeving en de Veiligheidsketen.
 • Het begrippenkader incident, crisis, calamiteiten en rampen.
 • Uw crisis(business)plan, risicomanagement en het gebruik van takenkaarten.
 • Structuur, samenwerking en informatiemanagement van de crisisorganisatie.
 • Alarmering en eerste maatregelen van noodorganisatie ’s, koude en warme fase.
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van het crisisteam en operationeel team.
 • Crisis dilemma’s, situational awareness en scenario management.
 • Het proces: Beeldvorming Oordeelvorming en Besluitvorming.
 • Lokale crisis-procedures van opschalen naar GRIP en SGBO en afschalen.
 • Nationale crisis-protocollen, de rol van de Burgemeester en Departementen.
 • Bedrijfshulp en business continuïteit, herstelfase en nazorg.
 • Communicatie, woordvoering en de invloed van sociale media.
 • Audits, inspecties en evaluaties van crisissituaties, procedures en processen.

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Sneller een crisisorganisatie op te starten.
 • De benodigde rollen uit te zetten en te vervullen.
 • De regie te pakken in een crisissituatie.
 • Weloverwogen besluiten te kunnen nemen.
 • Effectiever samen te kunnen werken met zowel interne – als externe partners.
 • De benodigde procedures en processen sneller in werking te zetten.
 • Multidisciplinair te denken en te handelen.
 • Keuzes en dilemma’s op een zo goed mogelijke manier te inventariseren.
 • Maatregelen te nemen en uit te leggen.
 • Daadkrachtig op te treden binnen een team.
 • Zorgvuldig om te gaan met (gevoelige) informatie.
 • De continuïteit van het “bedrijf” te garanderen terwijl de crisis wordt bestreden.
 • Na een crisis weer zo snel mogelijk in de normale situatie terug te keren.
 • Opvang en nazorg te regelen voor de korte en de lange termijn.
 • Evaluaties te kunnen houden en leermomenten te inventariseren.
Nederlands Nederlands English English