Algemene voorwaarden Condor Training & Consultancy

 

ALGEMEEN

  1. Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.
  2. Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.
  3. Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ons.
  4. Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
  5. In beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Wij werken niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.

ANNULERING

  1. In geval van annulering van een overeengekomen opdracht wordt 30% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt binnen zes weken voor de startdatum van de opdracht wordt 50% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening gebracht. Indien de annulering binnen vier weken voor de startdatum plaatsvindt zal 90% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening worden gebracht. De eventueel gemaakte voorbereidingskosten worden volledig in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de maildatum.

KOSTEN

  1. Trainingen:

De kosten worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief BTW, de reis- , verblijf- en accommodatiekosten. Bij gebruik van video-apparatuur voor de opdrachtgever wordt € 80,- per dag (1, 2 of 3 dagdelen) in rekening gebracht. Voorbereidingskosten voor een training worden alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt. Ook voor de voorbereiding geldt het dagdeeltarief. Normaal gesproken worden er geen voorbereidingskosten berekend binnen alle redelijkheid.

Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

  1. Andere opdrachten waaronder consultancy:

De kosten voor coaching en onderzoeks- / consultancywerkzaamheden worden berekend per dagdeel (een ochtend, middag of avond of een gedeelte daarvan) of per uur.

Deze tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. BTW, reis-, accommodatie- en verblijfkosten worden afzonderlijk doorberekend. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. Indien wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. (Alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.)

 

AUTEURSRECHT

  1. Trainingen, onderzoeks- en advieswerkzaamheden:

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door ons verstrekte rapporten, manuals, formulieren, e.d. auteursrecht. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.

KLACHTENPROCEDURE

  1. Condor Training & Consultancy doet er alles aan om de trainingen en individuele coachingstrajecten voor u tot een succes te maken. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over een van onze diensten dan stellen wij het op prijs om dat zo snel mogelijk van u te horen.

Klachten kunnen schriftelijk (per post of mail) worden ingediend bij:

Condor Training & Consultancy

Hessenweg 83-124

6741 JP Lunteren

+31-6-20601675

kim@condortraining.nl

Condor Training & Consultancy bevestigt binnen twee werkdagen de ontvangst van de klacht aan de indiener. Bij Condor Training & Consultancy is één persoon verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van klachten, namelijk de eigenaar. Die zal uw klacht in behandeling nemen en proberen om de klacht binnen een termijn van twee weken op te lossen. Mocht de afhandeling van de klacht langer dan twee weken in beslag nemen dan wordt de indiener daarvan binnen twee weken na indienen van de klacht in kennis gesteld, waarbij het uitstel van de afhandeling wordt toegelicht. Tevens wordt aangegeven wanneer Condor Training & Consultancy verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Voor vragen kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met ons via

+31 6 20601675 of kim@condortraining.nl

ANNULERING DOOR CONDOR TRAINING & CONSULTANCY

Condor Training & Consultancy behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Condor Training & Consultancy zal het door de opdrachtgever vooraf betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt Condor Training & Consultancy de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden vooraf betaalde bedragen niet gerestitueerd. 

VERVANGING TRAINER

Conder Training & Consultancy is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

BETALING

Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Condor Training & Consultancy voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

AANSPRAKELIJKHEID

Met betrekking tot de gegeven trainingen, coaching en uitgebrachte adviezen kan Condor Training & Consultancy nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.

Condor Training & Consultancy is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden, noch voor stagnatie- of gevolgschade.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Condor Training & Consultancy voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Condor Training & Consultancy is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Nederlands Nederlands English English